ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

บทความวิชาการของอาจารย์ในคณะที่ตีพิมพ์ในวารสาร PDF พิมพ์ อีเมล

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือ ( คลิกที่ชื่อบทความ เพื่ออ่านAbstract หรืือ Fulltext  ) เรียงตามปีที่ตีพิมพ์ผลงาน

ปี 2018

ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

Harnphattananusorn, Supanee. (2018). Co-Movement between Output and Price : Empirical Evidence from Thailand. INFORMATION. 21 (1): 7-14

รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

Jongadsayakul, Woradee. (2018). Determinants of Violations in the SET50 Index Options Pricing Relationships: Put-Call-Futures Parity and Box Spread Tests. Asian Social Science. 14 (3): 1-9

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

Chaivichayachat, Bundit. (2018). An evaluation of the expiration of eu's GSP in food industry in Thailand: Cointegration, bridge matrix and Input-Output analysis. International Journal of Economic Research. 14 (6): 371-375

รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

Bejranonda, Somskaow. (2018). Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin National Park. Kasetsart Journal of Social Science 39 (1)

ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ

Janekarnkij, Penporn. (2018). Understanding youth motivation for water onion (Crinum thaianum J. Schulze) conservation in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39 (1): 42-50

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

Chaivichayachat, Bundit. (2018). Demand for Thai Tourism: The Difference Behaviors in 8 Tourism Clusters. Advanced Science Letters. 24 (4): 2756-2758

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

Pensupha, Kampanat. (2018). Impact of vietnamese good agricultural practices program on tea farmer's income in Hagiang province, Vietnam. Global and Stochastic Analysis. 5 (7): 187-200

ปี 2017

รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์

Puttitanun, Thitima. (2017). Was DACA Responsible for the Surge in Unaccompanied Minors on the Southern Border?. International Migration. 55 (6): 12-13 2017

Puttitanun, Thitima. (2017). Undocumented youth in limbo : the impact of America’s immigration enforcement policy on juvenile deportations. Journal of Population Economics. 31 (2): 597-626

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

Attavanich, Witsanu. (2017). Do markets and trade help or hurt the global food system adapt to climate change?. Food Policy. 68: 154-159

ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

Dheera-aumpon, Siwapong. (2017). Humane Orientation and Corruption in Bank Lending. Economics & Sociology. 10 (4): 137-150

อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต

Udomwitid, Sommai. (2017). How to Use Tourism to Support Sustainable Forest Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand. Journal of Tourism and Hospitality Management. 5 (3): 126-134

อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

Pinitjitsamut, Montchai. (2017). A challenge of incentive for small hydropower commercial investment in Thailand. RENEWABLE ENERGY. 111: 861-869

รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์

Thamma-apiroam, Rewat. (2017). Human Capital and the Level of Economic Development. Asian Social Science. 14 (2)

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

Pensupha, Kampanat. (2017). Consumers’ Preferences and Willingness to Pay for Viet GAP Vegetables in Hanoi, Vietnam. International Journal of Economic Research. 14 (16): 401-419

ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว

Sanglestsawai, Santi. (2017). Production Risk, Farmer Welfare, and Bt Corn in the Philippines. Agricultural and Resource Economics Review. 46 (3): 507-528

ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

Chancharoenchai, Kanokwan. (2017). Economic Viewpoints of Labor’s English Language Skill Improvement. International Journal of Economic Research. 14 (2): 161-173

Chancharoenchai, Kanokwan. (2017). Investigating the Reason why Tourists Revisit Thailand. Journal of Environmental Management and Tourism. 8 (6): 1308-1322

Chancharoenchai, Kanokwan. (2017). How Consumers Price Fresh Whole Milk Label?. Journal of Environment Management and Tourism. 8 (1): 132-142

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

Chaivichayachat, Bundit. (2017). Sources of macroeconomic fluctuations in Thailand. International Journal of Economic Research. 14 (13): 485-500

ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

Harnphattananusorn, Supanee. (2017). Financial Openness and Growth: Case study of Great Mekong subregion (Cambodia-Laos_Myanmar_Vietman. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39 (1): 623-633

ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

Bunyasiri, ISriya Nitithanprapas. (2017). Changing age structure and input substitutability in the Thai agricultural sector. Kasetsart Journal of Social Sciences. 38 (3): 259-263

ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์

Lerskullawat, Attasuda. (2017). Effects of banking sector and capital market development on the bank lending channel of monetary policy: An ASEAN country case study. Kasetsart Journal of Social Sciences. 38 (1): 9-17

ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์

Napasintuwong, Orachos. (2017). Development and competition of hybrid maize seed market in Thailand: The roles of public and private sectors. Tropical Agriculture. 94 (4): 418-433

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

Sirisupluxana, Prapinwadee. (2017). Consumer's behavior and rice attributes for Thai HomMali Rice in Sichuan Province of China. Journal of Business and Retail Management Research. 12 (2): 242-252

 

ปี 2016

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

Potchanasin, Chakrit. (2016). Impacts of Litchi's marketing alternative policy on land use change in upstream and downstream agricultural area. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39 (1): 660-673

 

ปี 2015

รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์

Thamma-apiroam, Rewat, (2015). Micro- and Macroeconomic Implications of Heterogenity in the Production of Human Capital" and others, Journal of Political Economy. 123: 1410-1455


ปี 2011

 อ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา
Napasintuwong, O. (2011). The Rise of Rice Biotechnology. Farm Policy Journal Autumn 2011, Volume 8, Number 1, pp. 55-65

 

ปี2010

อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
Schreinemachers, P., Potchanasin, C., Berger, T., & Roygrong, S. (2010). Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: Litchis in northern Thailand. Agricultural Economics, 41(6), 519-536.

ผศ. ดร. ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพานิช

Pongthanapanich, T. (2010). An Analysis of Environmental Policy Strategies for Coastal Land Conservation in Thailand. Tropical Deltas and Coastal Zones: Food Production, Communities and Environment at the Land-Water Interface. C. T. Hoanh, Szuster, Brian W., Suan-Pheng, Kam,Ismail,Abdelbagi M., Noble, Andrew D. (eds). Wallingford and New York, CABI: 279-292.

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

Kekale, T., K. Phusavat, Rassameethes. et al. (2010). "Web-based expert system prototype: Applications for workplace improvement." International Journal of Innovation and Learning 8(1): 78-89.

Anussornnitisarn, P., B. Rassameethes, et al. (2010). "Innovation in the public sector: The roles of external influences." International Journal of Innovation and Learning 7(4): 467-477.

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn, B. Rassameethes, et al. (2010). "ICT risk for government financial management information system." Electronic Government 7(2): 101-119.

 ผศ.ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ

Janekarnkij, P. 2010. “Assessing the Value of Krabi River Estuary Ramsar Site: Conservation and Development.” ARE Working Paper No.2553/4. Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok.

อ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา

Napasintuwong, O. 2010. "The Role of Agricultural Biotechnology Policies in Thailand’s Economy." Asian Biotechnology and Development Review 12(1): 19.

Orachos Napasintuwong Artachinda and Pongthep Akratanakkul .2010. Priority Setting for Agricultural Biotechnology Research in Thailand. ARE Working Paper No.2553/3. Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok.

ปี 2009

ผศ. ดร. ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพานิช

Bonded-Reantaso M.G., B., P., Demaine,H. and Pongthanapanich, T (2009). Development of an Indicator System for Measuring the Contribution of Small-scaleAquacuture to Sustainable Rural Development. Measuring the Contribution of Small-Scale Aquaculture : an Assessment. M. G. Bondad-Reantaso, Prein, Mark (eds). Rome, FAO: 161-179.

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn,B. Rassameethes, et al. (2009). "Organisational learning and development: Lessons from productivity analysis." International Journal of Innovation and Learning 6(4): 406-421.

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn, B. Rassameethes, et al. (2009). "Productivity improvement: impacts from quality of work life." International Journal of Management and Enterprise Development 6(4): 465-478.

รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ

Tada, M., D. Hu, et al. (2009). "The role of foreign direct investment and food processing industry toward high value agriculture in Asia - cross country statistical analysis and farm level evidence." Japan Agricultural Research Quarterly 43(4): 317-322.

อ.ดร. วัลลภัคร์ พลทรัพย์

Ando, A. W. and W. Polasub (2009). "The political economy of state-level adoption of natural resource damage programs." Journal of Regulatory Economics 35(3): 312-330.

รศ. สมพร อิศวิลานนท์

Aksornphan, P. and S. Isvilanonda (2009). "Profit efficiency assessment of pig production of standardized and general farms." Kasetsart Journal - Social Sciences 30(2): 193-202.

Somporn Isvilanonda and Isriya Bunyasiri (2009). Agricultural cooperatives in Thailand : innovations and oportunities in the 21st century. FFCT Extensin Bulletins 625 :1-22

ผศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกูล

Schreinemachers, P., T. Berger, et al. (2009). "The diffusion of greenhouse agriculture in Northern Thailand: Combining econometrics and agent-based modeling." Canadian Journal of Agricultural Economics 57(4): 513-536.

อ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา

Napasintuwong, O. and G. Traxler (2009). "Ex-ante impact assessment of GM papaya adoption in Thailand." AgBioForum 12(2).

 

ปี 2008

รศ. ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

Phusavat, K., P. Anussornnitisarn, B. Rassameethes, et al. (2008). "Knowledge management practices: Progress on e-government and preparation for quality management." Electronic Government 5(3): 247-260.

Kurokawa, S., S. Manabe, B. Rassameethes, et al. (2008). "Determinants of EDI adoption and integration by U.S. and Japanese automobile suppliers." Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 18(1): 1-33.

ปี 2007

รศ.ดร.สุวรรณา ธุวโชติ

Suwanna Thuvachot (2007). Agricultural cooperatives in Thailand : innovations and oportunities in the 21st century. FFCT Extensin Bulletins http://www.agnet.org/library/eb/579/

รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ

Phuwanich, L. and R. Tokrisna (2007). "Economic policies for efficient water use in Thailand." Kasetsart Journal - Social Sciences 28(3): 367-376.

ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน

Jaroensathapornkul, J. and S. Tongpan (2007). "Impacts of government spending on Thailand's agricultural sector." Kasetsart Journal - Social Sciences 28(3): 385-395.

ปี 2006

อ.ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

Chancharoenchai, K. and S. Dibooglu (2006). "Volatility spillovers and contagion during the Asian crisis: Evidence from six southeast Asian stock markets." Emerging Markets Finance and Trade 42(2): 4-17.

ผศ. ดร. ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพานิช

Pongthanapanich, T. and E. Roth (2006). "Voluntary management in thai shrimp farming." Aquaculture Economics and Management 10(3): 265-287.

Pongthanapanich, T. (2006). "If Thai shrimp farming were taxed, how much should it be?" Aquaculture Economics and Management 10(2): 147-162.

อ.ดร. วัลลภัคร์ พลทรัพย์

Ando, A. W. and W. Polasub (2006). "Envelope backs or the gold standard? Choosing the accuracy of damage assessment methods." Land Economics 82(3): 424-444.

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ชัย

Gan, C., M. Clemes, et al. (2006). "A logit analysis of electronic banking in New Zealand." International Journal of Bank Marketing 24(6): 360-383. 
 

 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | บทความวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร(Academic Articles)
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline