ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

ระเบียบการยืมคืน PDF พิมพ์ อีเมล

ชนิดสิ่งพิมพ์

ผู้ยืม

จำนวนเล่ม

กำหนดเวลายืมสิ่งพิมพ์

ค่าปรับ
ต่อ 1 รายการ

หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)
นิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์
10
15
20

2 สัปดาห์ 

30 วัน

วันละ 5 บาท
วิทยานิพนธ์,การศึกษาค้นคว้าอิสระ(ตัวเล่มและซีดี)
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
นิสิตปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
3 รายการ
2 สัปดาห์
วันละ 5 บาท
วารสาร
จุลสาร
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
นิสิต (ตรี, บัณฑิต) อาจารย์
ให้อ่านภายในห้องสมุด
หรือยืมถ่ายเอกสาร 5 รายการ
ส่งคืนภายในวันที่ยืม
วันละ30บาท
หนังสือสำรอง
นิสิต (ตรี, บัณฑิต)
1 เล่ม
1 คืน
(ยืมได้หลัง 15.00 น.
ส่งคืนก่อน 9.00น.วันรุ่งขึ้น)
ชั่วโมงละ 5บาท
หรือไม่เกินวันละ 30บาท
 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | ระเบียบการยืมคืน
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline