ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

เครื่องมือช่วยงานวิจัย / วิทยานิพนธ์(Research Tools) PDF พิมพ์ อีเมล


สำนักหอสมุดบอกรับ EndnoteX3 พร้อมให้บริการแก่นิสิต บุคลากร ม. เกษตรศาสตร์ โดยใช้รหัสนนทรี (Account Nontri) ในการ Download โปรแกรม อ่านรายละเอียดการติดตั้ง คู่มือการใช้งานได้ที่ http://lib.ku.ac.th/endnote/login.php


 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง (Citation styles)

1.การอ้างอิงตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. 1การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ตามแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

1.2 การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง

1.3 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและรายการเอกสารอ้างอิงอย่างย่อ

 

2. การเขียนอ้างอิงตามแบบ American Psychological Association (APA) Style

 

3. การเขียนอ้างอิงตามแบบ Harvard System of Referencing Guide

 

4. การเขียนอ้างอิงตามแบบ The Chicago Manual of Style ( CMS / CMOS) Style


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบกรอกข้อมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

ISBN

ISSN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อคิดตามค่า Impact Factor วารสารในประเทศ

เพื่อช่วยในการตัดสินใจส่งบทความไปตีพิมพ์

 

............................................................................................................................................

 

The Adobe Acrobat Reader allows you to view, navigate, browse, and print portable document format (PDF) files that have been created by Adobe Acrobat. It also enables you to fill in visually rich, interactive PDF forms. An ActiveX control for Internet Explorer and a plug-in for Netscape Navigator are included and automatically installed in the browser of your choice.


XnView is a fast multi-format graphics browser, viewer, and converter. It can read more than 400 file formats, e.g. GIF, BMP, JPEG, PNG, TARGA, multipage TIFF, camera RAW, JPEG 2000, MPEG, AVI, Quicktime. EXIF & IPTC metadata are also supported. The image viewer has an Explorer-like browser that allows quick and simple browsing of directory contents. XnView supports red eye correction, crops and transforms JPEG images losslessly, generates HTML pages and contact sheets, and provides batch conversion and batch renaming. Slide shows with transitions effects, screen capturing, WIA & TWAIN support (scanner & digital cameras), image comparison, file operations.


 

 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | เครื่องมือช่วยงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ (Research Tools)
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline