ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

PDF พิมพ์ อีเมล

วารสารในประเทศสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 (มีบริการฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดพิทยาลงกรณ ชั้น 2)

B

Peer-review Journal /วารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพบทความ

Professional Magazine/นิตยสารวิชาชีพ

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ชื่อเดิมวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิืทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฉบับย้อนหลัง online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารการเงินการคลัง (ฉบับเต็ม online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (คณะบริหารธุรกิจ มก.)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


การเงินธนาคาร (สารบัญ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ชื่อเดิม วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

การค้าโลก (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารบริหารธุรกิจ (สารบัญ online )

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

เกษตรก้าวหน้า

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Chulalongkorn Journal of Economics(สารบัญ online )

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

ข่าวสารเกษตรศาสตร์

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับเต็ม online) (เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


ฅนสหกรณ์ (สารบัญ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับเต็ม online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


ฉลาดซื้อ

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


Sasin Journal of Management (บทคัดย่อ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับเต็มonline)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน์ (สารบัญ online)

(**ายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


ธุรกิจอาหารสัตว์(สารบัญ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (ฉบับย้อนหลัง online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


น.ส.พ. กสิกร (ฉบับย้อนหลัง online)

(**ายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

หนังสือพิมพ์ Econnews (สารสังเขป online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับเต็มonline)

ประชาคมวิจัย (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

ารสารยุโรปศึกษา (ฉบับเต็ม online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

ประมาณการเศรษฐกิจไทย (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

ผู้จัดการ (ฉบับเต็ม online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิชาชีพบัญชี (สารบัญ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

ผู้ส่งออก

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


พลังงาน

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารประชากร สมาคมนักประชากรไทย(ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

โลกการค้า (ฉบับเต็ม online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิจัย ม.ญ. ฉบับบัณฑิตศึกษา

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

โลกสีเขียว (สารบัญ online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารกรมบัญชีกลาง (สารบัญonline และฉบับเต็มเฉพาะสมาชิก online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด

วารสารวิจัยพลังงาน (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารการงบประมาณ

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับเต็ม online)


วารสารการตรวจเงินแผ่นดิน

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารการบริหารฅน (สารสังเขป online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร(ฉบับปัจจุบัน online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม (ฉบับเต็ม online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ(สารบัญ online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารนโยบายพลังงาน (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

MIS JOURNAL วารสารวิทยาการจัดการ และสารสนเทศ

( รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารนักบริหาร

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารนักประเมินราคาไทย (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

   

วารสารสมาคมนักวิจัย (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารประกันภัย(ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มก.

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

เศรษฐสาร

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารประชากรและสังคม (สารบัญ online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารพลังงาน (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับเต็มonline)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารพาณิชย์ภูมิภาค(ฉบับเต็มonline)

จุฬาลงกรณวารสาร (Chulalongkorn Review)(สารบัญและบทคัดย่อ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารแรงงานสัมพันธ์

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิชาการปริทัศน์

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง

(ปัจจุบันเป็นหนังสือชุดเศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน)

(**รายการดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับเต็ม online)
(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Journal (ฉบับonline)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารส่งเสริมการลงทุน

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)


วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับ online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารหนี้สาธารณะ (ฉบับเต็ม online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมธิราช

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารสถิติรายไตรมาส

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

(รายหารฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารสำนักสิ่งแวดล้อม

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารสายรุ้งสหกรณ์

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารสิ่งแวดล้อม(ฉบับเต็ม online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

สรรพกรสาส์น(สารบัญฉบับปัจจุบันonline)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

เส้นทางสีเขียว

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด) 

สัตว์น้ำ

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

สัตว์เศรษฐกิจ

(**ายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

อาหาร(สารบัญ online)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

เอกสารภาษีอากร

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Business Law &  Human Resource Variety (สารบัญฉบับล่าสุด online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

For Quality (สารบัญ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Food focus(ฉบับเต็มonline : ลงทะเบียน)

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Inflation Report

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

M & W

(รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

The Rubber International

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

SMEs Today

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

MBA

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

BrandAge(สารบัญและเรื่องย่อ online)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Marketeer

(**ายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Thaicoon

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Tax&business review (สารบัญ online ; ฉบับเต็ม online เฉพาะสมาชิก)

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Time

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Fortune

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

The Economist

(**ายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

Forbes

(**ายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

หนังสือพิมพ์สหกรณ์

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

หนังสือพิมพ์กสิกร

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

สื่อเกลียวเชือก

(**รายการฉบับพิมพ์ดูที่ห้องสมุด)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 15:02 น.
 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | วารสารวิชาการในประเทศ(Thai Academic Journal)
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline