ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

Books / Textbooks PDF พิมพ์ อีเมล

รายการหนังสือ / ตำรา ที่เขียนโดย

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ผู้แต่ง ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล
ภาพปก ผู้แต่ง เลขหมู่ (คลิกเชื่อมโยงรายการบรรณานุกรม)         ชื่อเรื่อง
อ.ดร.กุลภา กุลดิลก HD9469.T82 .K88 2010 Tuna fish industry in Thailand: tuna processing and fishing sectors in Thailand
อ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ HB3722 .บ43 สุดมุมคิด: จากวิกฤติสู่สงครามการเงินโลก
ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ HB139 .บ114 เศรษฐมิติ I
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ , ผศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล  ้H62.A5.ก271 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ. ดร. ชลลดา หลวงพิทักษ์ ็HF5693.T35.ช17 2553 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
รศ. ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ HC79.E5 .ส862 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ โสมสกาว เพชรานนท์
ดร. วรดี จงอัศญากุล HD2326 .ว17 การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม / วรดี จงอัศญากุล
รศ. ดร. ชลลดา หลวงพิทักษ์ HG221.ช171 การเงินและธนาคาร
ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ HD60 .พ36 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ดร.มนต์ชัย พินิจจิตสมุทร HD30.2 .ม151 Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ
รศ.ดร.ธาริณี พงศ์สุพัฒน์ HF5655.T35 .ธ278 2553 การบัญชีขั้นกลาง I (การบัญชีสินทรัพย์)
รศ.ดร.ธาริณี พงศ์สุพัฒน์ HF5655.T35 .ธ277 2553 การบัญชีขั้นกลาง II : การบัญชีหนี้สินและทุน
ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย HF5655.T35 .ข17 2553 การบัญชีขั้นสูง 1
รศ.สมพร อิสวิลานนท์ HD9066.T352 .R42 2009 Readings in Thailand rice economy : a collection book for honor of associate professor Somporn Isvilanonda
รศ.สมพร อิสวิลานนท์ HD9016.T35 .ส166 การนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรมาวิเคราะห์ปัญหาเกษตรไทย
รศ. บรรลุ พุฒิกร;รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน;อ.เอื้อ สิริจินดา
HD1411 .บ17 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร / บรรลุ พุฒิกร, ศานิต เก้าเอี้ยน, เอื้อ สิริจินดา
รศ. บรรลุ พุฒิกร HD1389.5.T35 .บ17 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ฟาร์ม / บรรลุ พุฒิกร
HF5655.T35 .ด481 การออกแบบระบบบัญชี / ดุษณีย์ ส่องเมือง
HF5655.T35 .ภ21 2552 การบัญชีการเงิน / ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
HG4026 .อ16 2551 การเงินธุรกิจ / อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
HG3881 .ภ1141 การเงินระหว่างประเทศ / ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
HJ191.T35 .จ37 2548 การคลัง / โดย จีรพรรณ ชีรานนท์
HD30.28 .ด57 2552 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / แปลและเรียบเรียงโดยสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
T173.8 .บ14 การจัดการเทคโนโลยี / บดินทร์ รัศมีเทศ
HD9980.5 .ย46 การจัดการการตลาดบริการ / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
ผลงาน .ว327 การจัดการสารสนเทศสำหรับธุรกิจสหกรณ์
HF5679 .อ48 การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ / อุษณา ภัทรมนตรี
HF5679 .อ48 2551 การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี / อุษณา ภัทรมนตรี
HF5668.25 .อ48 2545 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษา / อุษณา ภัทรมนตรี
HF5668.25 .อ481 2552 การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ / อุษณา ภัทรมนตรี
HD9980.5 .ย461 2551 การตลาดบริการ / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
HD2963 .ช23 การตลาดสหกรณ์ขั้นสูง / โดย ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล
HD30.23 .บ14 การตัดสินใจในการจัดการการผลิต / บดินทร์ รัศมีเทศ
HG4027.7 .ภ116 2549 การบริหารการเงินสำหรับ SMEs / ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
HD38.15 .ภ116 2546 การบริหารภายใต้ศูนย์รับผิดชอบ / ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
HF5657.4 .พ95 การบัญชีเพื่อการจัดการ / ไพบูลย์ ผจงวงศ์
HF5655.T35 .ศ18 2550 การบัญชีเพื่อการจัดการ : (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ศศิวิมล มีอำพล
HF5655.T35 .ภ21 การบัญชีการเงิน / ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
HF5655.T35 .ก231 การบัญชีการเงิน / กาญจนา ศรีพงษ์
HF5655.T35 .ธ278 2552 การบัญชีขั้นกลาง 1 (การบัญชีสินทรัพย์) / ธารินี พงศ์สุพัฒน์
HF5655.T35 .ป342 2551 การบัญชีขั้นกลาง I : สินทรัพย์ / ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
HF5655.T35 .ธ277 2550 การบัญชีขั้นกลาง II : การบัญชีสินทรัพย์ / ธารินี พงศ์สุพัฒน์
HF5655.T35 .ธ277 การบัญชีขั้นกลาง II : การบัญชีหนี้สิน/ ธาริณี พงศ์สุพัฒน์
HF5655.T35 .ธ277 2551 การบัญชีขั้นกลาง II : การบัญชีหนี้สินและทุน/ ธาริณี พงศ์สุพัฒน์


HF5655.T35 .ธ2741 2551 การบัญชีขั้นสูง II / ธาริณี พงศ์สุพัฒน์
HF5655.T35 .ป34 2551 การบัญชีขั้นสูง II / ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
HF5655.T35 .ธ271 2552 การบัญชีทั่วไป / ธารินี พงศ์สุพัฒน์
HF5655.T35 .ว171 2552 การบัญชีทั่วไป / วรรณวิภา คูสกุล
HF5657.4 .ว115 2551 การบัญชีบริหาร / ธารีนี พงศ์สุพัฒน์
HF5657.4 .ก23 2540 การบัญชีบริหาร / กาญจนา ศรีพงษ์
HF5681.T3 .ว171 2552 การบัญชีภาษีอากร / วรรณวิภา คูสกุล
HF5681.T3 .ย46 2552 การบัญชีภาษีอากร / เรียบเรียงโดย ยุพดี ศิริวรรณ
HJ9927.T35 .ย461 2546 การบัญชีรัฐบาล / ยุพดี ศิริวรรณ
HJ9927.T35 .ย46 2543 การบัญชีรัฐบาลและกองทุน / ยุพดี ศิริวรรณ
HF5681.A8 .ธ27 2548 การบัญชีสินทรัพย์/ ธารินี พงศ์สุพัฒน์
HD1440.T35 .ส16 การประมาณความต้องการสินเชื่อเพื่อการผลิตของกสิกรโดยการใช้วิธีโปรแกรมมิ่งอย่างง่าย / โดย สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ และ ทองโรจน์ อ่อนจันทร์
รศ.ดร.วินัย พุทธกูล HD30.25 .ว35 2551 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ / วินัย พุทธกูล
HF5550 .ย46 การวิเคราะห์งบการเงิน / ยุพดี ศิริวรรณ
HD30.28 .ส167 เกมการจัดการธุรกิจ / แปลและเรียบเรียงโดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ... [และคนอื่น ๆ]
HD30.28 .ด57 2552 การบริหารเชิงกลยุทธ์ / เฟร็ด อาร์ เดวิด ผู้แต่ง ; สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ผู้แปลและเรียบเรียง
HF5693.T35 .ช17 2549 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ / ชลลดา หลวงพิทักษ์
HB72 .ด27 จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / โดย ดาราวรรณ วิรุฬหผล
HD57.7 .ส17 จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ /  แปลและเรียบเรียงโดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
HF5655.T35 .ศ181 ทฤษฎีการบัญชี / ศศิวิมล [มีอำพล] ศรีเจริญจิตร์
HF5655.T35 .ศ181 2551 ล.1 ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1 / ศศิวิมล [มีอำพล] ศรีเจริญจิตร์
HF5655.T35 .ศ181 2551 ล.2 ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 2 : ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานบัญชี 2550 / ศศิวิมล มีอำพล
HD1437 .น121 ธนกิจเกษตร / นงนุช ปรมาคม
HD1434 .ส16 2548 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น / โดย สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์
HD9066.T35 .ส16 พลวัตเศรษฐกิจการผลิตข้าวไทย / สมพร อิศวิลานนท์
HD2080.55.A6 .ส86 2536 นโยบายเกษตรไทย / โสภิณ ทองปาน
HD1755 .ส86 นโยบายเกษตรอเมริกา / โสภิณ ทองปาน
HF5667 .ป11 2546 แนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี / ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ขวัญสกุล เต็งอำนวย
HF5655.T35 .ป341 2551 แบบฝึกหัดการบัญชีขั้นสูง II / ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
HD30.28 .ส27 2546 แผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
QA278.2 .ด27 มัลติคอลลิเนียร์ลิตี้ : ปัญหาในแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นพื้นฐาน / โดย ดาราวรรณ วิรุฬหผล
HD3382.55 .ส47 2551 รวมข้อเขียนและมุมมองเกี่ยวกับสหกรณ์ / โดย สุวรรณา ธุวโชติ
HF1359 .ส517 ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
HD38.2 .ส274 เรียนรู้จากซีอีโอ / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
HD38.2 .ส273 วาทะซีอีโอ / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
HD37.T35 .ส27 วิถีสู่ CEO / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
HD1491 .ว35 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (สหกรณ์ 415) / โดย วินัย อาจคงหาญ และสุวรรณา ธุวโชติ
HB74.5 .จ37 2548 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / จีรพรรณ กุลดิลก
HB74.5 .ด27 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ / ดาราวรรณ วิรุฬหผล
HD2955 .ส47 2544 วิธีวิจัยทางสหกรณ์ / สุวรรณา ธุวโชติ
HF5438.8.P75 .ย46 2550 ศิลปการขาย / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
HD30.22 .ศ58 เศรษฐศาสตร์การจัดการ / เรียบเรียงโดย จีรพรรณ กุลดิลก
HC79.E5 .ส86 2546 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากร / โสมสกาว เพชรานนท์
HT321 .ส86 เศรษฐศาสตร์เมือง / โสมสกาว เพชรานนท์
HB172 .ส517 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I / เสาวลักษณ์ ปโกฏิประภา
HC79.E5 .ส861 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / โสมสกาว เพชรานนท์
HC55 .ส161 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ : หลักและทฤษฎี / โดย สมพร อิศวิลานนท์
HC55 .ส163 2540 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หลักและทฤษฎี / สมพร อิศวิลานนท์
HB181.T35 .อ16 2547 เศรษฐศาสตร์มหภาค/ อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
HD2963 .ส47 2552 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ / สุวรรณา ธุวโชติ
HB139 .ร57 เศรษฐมิติ / เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
HB137 .ด27 ศรษฐสถิติ / ดาราวรรณ วิรุฬผล
HB137 .ร57 เศรษฐสถิติ / เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
HB137 .อ16 เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
GE105 .ว32 สรุปเนื้อหาการพัฒนาสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศาสตร์(เศรษฐศาสตร์) สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม / วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ผลงาน .ว327 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : เอกสารประกอบการสอนวิชา 125411
HD9016.T35 .ส167 2548 หลักการตลาดสินค้าเกษตร / โดย สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์
HF5655.T35 .พ95 2551 หลักการบัญชีขั้นต้น / ไพบูลย์ ผจงวงศ์
HF5655.T35 .ศ18 2548 หลักการบัญชีขั้นต้น / ศศิวิมล มีอำพล
HF5655.T35 .ก23 หลักการบัญชีชั้นสูง II / กาญจนา ศรีพงษ์
HF5686.C8 .พ95 2552 หลักการบัญชีต้นทุน / ไพบูลย์ ผจงวงศ์
HD58.82 .ย47 องค์การเพื่อการเรียนรู้ / ยุรพร ศุทธรัตน์
HD38.15 .ส27 องค์การและการจัดการ / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
HD30.25 .ว35 2551 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ / วินัย พุทธกูล
HD1415 .ว35 เอกสารคำสอนเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร / วินัย พุทธกูล
HD2961 .ว32 เอกสารประกอบการสอน วิชา 125411 : สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม / วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
HD38.25.T35 .ส27 2548 CEO world โลกนักบริหารและปฏิบัติการที่ดีที่สุดในโลก / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
SH322 .R82 2000
WTO-consistent trade-related measures to address IUU fishing-developing country issues / by Ruangrai Tokrisna 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | ตำราที่เขียนโดยอาจารย์ในคณะ(Textbooks)
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline