ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

PDF พิมพ์ อีเมล
สถิติที่สำคัญ  เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการเศรษฐกิจไทย


กรมส่งเสริมสหกรณ์


ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญ


สหกรณ์ไทย


บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


FAO STAT


สภาวิชาชีพบัญชี


สถิติป่าไม้


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


สถิติประมง


กรมการค้าต่างประเทศ


สถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้า


กรมศุลกากร


สถิติปศุสัตว์


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


สถิติการออมและการลงทุน


สำนักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์


สถิติการค้าระหว่างประเทศ


สำนักงานสถิติแห่งชาติ


สถิติการเกษตรของประเทศไทย


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ธนาคารกสิกร


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ผลการดำเนินงานธนาคารทหารไทย


 

ผลการดำเนินงานธนาคารไทยพาณิชย์


 

ผลการดำเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรฯ


 


 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | เว็บไซด์ / สถิติที่เป็นประโยชน์
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline